VRN kêu gọi ý tưởng chủ đề Giới trong quản trị tài nguyên nước tại ĐBSCL
VRN kêu gọi các sáng kiến từ các nhóm hoạt động, các tổ chức xã hội và các mạng lưới nhỏ cùng tham gia vào chiến dịch Bảo vệ môi trường sông ngòi của VRN.

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) là một diễn đàn mở với các thành viên quan tâm tới vấn đề bảo vệ sông ngòi, các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên từ sông ngòi và sử dụng tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam. VRN hoạt động nhằm bảo vệ cộng đồng và các hệ sinh thái phụ thuộc vào sông. Hoạt động của VRN bao gồm chia sẻ thông tin, tiến hành nghiên cứu tác động xã hội và môi trường do các dự án phát triển thực hiện và tiến hành vận động chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam và khu vực Mê Kông. Hiện Tổ chức Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) là trung tâm điều phối các hoạt động của VRN.

VRN kêu gọi các sáng kiến từ các nhóm hoạt động, các tổ chức xã hội và các mạng lưới nhỏ cùng tham gia vào chiến dịch Bảo vệ môi trường sông ngòi của VRN (tham khảo chiến lược hoạt động của VRN). VRN đặc biệt quan tâm tới lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới và thúc đẩy sự tham gia của các nhóm phụ nữ, các nhóm thanh niên, nhóm yếu thế cùng quan tâm và đưa ra sáng kiến bảo vệ môi trường sông ngòi, bảo vệ các hệ sinh thái sông và ổn định cuộc sống cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào sông. Địa bàn dự án thực hiện các ý tưởng tại 13 tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Các chủ đề hướng tới như sau:
1. Sáng kiến cộng đồng tham gia bảo vệ và phòng chống ô nhiễm môi trường.
2. Tăng cường quản trị của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và hệ sinh thái sông.
3. Thúc đẩy vai trò của phụ nữ, nam giới tham gia bình đẳng trong lý tài nguyên nước.
4. Thúc đẩy hành động vì môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu


Đối tượng tham gia gửi ý tưởng:
o Tổ chức xã hội
o Nhóm phụ nữ
o Nhóm bảo vệ môi trường
o Nhóm thanh niên
o Và các nhóm khác


Tiêu chí lựa chọn đề xuất: 
Các đề xuất dự án cần làm rõ các yêu cầu như sau:
• Đề xuất không bao gồm chi phí nghiên cứu cơ bản, tham quan hay hỗ trợ bán phần chi phí vận hành nhóm/ tổ chức xã hội.
• Đề xuất cần đưa ra được các ý tưởng đề giải quyết bình đẳng giới trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên nước bền vững và thể hiện vai trò tham gia của nam giới, nữ giới cụ thể ở các giai đoạn thiết kế, thực thi, giám sát và đánh giá dự án.
• Cộng đồng, phụ nữ có cơ hội tham gia trong quá trình thiết kế dự án, triển khai, giám sát và đánh giá, bao gồm cả trong giai đoạn thảo luận đưa ra quyết định/ lập kế hoạch.
• Các kết quả dự án cần rõ ràng, đo lường được, có thể đạt được, thích hợp và mốc thời gian cụ thể.
• Vai trò của những người tham gia dự án cần rõ ràng
• Đề xuất cần rõ ràng về tài chính, qui trình thực hiện và môi trường thực hiện hoạt động dự án.
• Các chi tiêu thể hiện hiệu quả và bao gồm cả phần đóng góp của tổ chức xã hội, nhóm phụ nữ, thanh niên và nhóm yếu thế vào hoạt động dự án.


Thời hạn nộp đề xuất ý tưởng dự án: ngày 31 tháng 03 năm 2018

Ngân sách: Mỗi ý tưởng hoạt động nhận tài trợ tối đa đến 30.000.000 VND.
(VRN hỗ trợ 05 đề xuất có chất lượng).


Thời gian thực hiện dự án: tối đa 6 tháng.

Địa bàn thực hiện dự án: 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Quá trình tuyển chọn:
Các đối tượng phù hợp gửi ý tưởng hoạt động về cho văn phòng VRN qua email: rivervietnam@gmail.com, nội dung ghi rõ: Đề xuất nhỏ bảo vệ sông ngòi tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Các ý tưởng được chọn chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo rộng rãi trên website: www.vrn.org.vn
Các ý tưởng gửi đến phải làm theo mẫu tại đây. Các ý tưởng không làm theo mẫu sẽ không được xét duyệt.


Tiêu chí chấm điểm đề xuất dự án:
Khung điểm chấm đề xuất dự án: 100 điểm

Các tiêu chí như sau:
1. Nội dung dự án (20)
2. Cách thức đưa ra giải quyết/phương pháp thích ứng các vấn đề dự án (40)
3. Thành phần tham gia dự án (20)
4. Kinh phí (20)


XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin