Thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu
Đăng ngày: 25 Tháng Chín 2020 | Source: www.warecod.org.vn
Ngày 25/09/2020 Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài Nguyên Nước đã phối hợp cùng với UBND Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ và kết nối "Cộng đồng và Môi trường"  với mục đích thúc đẩy sự quan tâm của các bên liên quan để giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành như thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bền vững hài hòa cho các sử dụng khác nhau từ cộng đồng đến các ngành khai thác và sử dụng công nghiệp.


Cuộc Hội thảo đã nhằm đạt được kết quả như là : Các bên liên quan (các Nhà đầu tư bao gồm Khu công nghiệp, chăn nuôi, nhà máy thủy điện, ….  Khối nhà nước bao gồm các Cơ quan đoàn thể Xã Hội - chính trị  và  các Thành phần công chúng) có nhận thức tốt hơn về sự cần thiết của phát triển bền vững, của sự duy trì  mối tương tác giữa các hợp phần của hệ sinh thái xã hội và tự nhiên từ đó có các thực hành bảo tồn trong khai thác và sử dụng. Cộng đồng có năng lực để tham gia vào quá trình thảo luận và ra quyết định liên quan đến phát triển liên quan đến đời sống của họ và hệ sinh thái.

Kết nối Cộng đồng và Truyền thông


Cuộc thi ảnh online "Tiếng vọng từ Đại Ngàn 2020" đã thu hút sự chú ý của cộng chúng về các vấn đề ở Tây Nguyên như là người dân nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ Môi trường và Tài Nguyên Nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương
Đồng thời Trung tâm cũng dã Xây dựng chương trình phát thanh phụ nữ đã có kết quả như là: Người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ thôn bản có thể nêu lên mối quan tâm và trách nhiệm của họ trong các vấn đề môi trường và xã hội. Bên cạnh đó cũng đã đưa ra phương pháp Phát triển các sáng kiến giúp cải thiện sự tham gia của địa phương trong việc bảo vệ môi trường làm cho người dân  Tăng cường  hiểu biết và nhận thức của địa phương về tầm quan trọng của việc lồng ghép bảo vệ môi trường trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo khả năng chống chịu bền vững, năng lực địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở được công nhận, tình trạng vệ sinh và sức khỏe của các hộ sử dụng nước sông được cải thiện góp phần bình đẳng giới ở địa phương

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin