Dam List
Posted Date: Monday, October 1, 2012 | Source: www.warecod.org.vn
Document of the Dam list in Vietnam
Phụ lục IA
DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN  VÀO GIAI ĐOẠN 2006-2015 (PHƯƠNG ÁN CƠ SỞ)
Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg 
Ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
Stt Tên nhà máy Công suất đặt (MW) Chủ đầu tư
1 Công trình vào vận hành năm 2006 401
2 TĐ Sê San 3 260 EVN
3 TĐ Sê San 3A 54 S.Đà/IPP
4 TĐ Srok Phumleng 51 IDCO/IPP
5 TĐ nhỏ 36 IPP
Công trình vào vận hành năm 2007 54
1 TĐ Sê San 3A 54 S.Đà/IPP
2 Công trình vận hành năm 2008 1551
3 TĐ Tuyên Quang # 2&3 228 EVN
4 TĐ Plel KRông # 1,2 100 EVN
5 TĐ A Vương 210 EVN
6 TĐ Sông Ba Hạ 220 EVN
7 TĐ Buôn Kuôp 280 EVN
8 TĐ Bản Vẽ #1 150 EVN
9 TĐ nhỏ IPP 363 IPP
Công trình vào vận hành năm 2009 1089
1 TĐ Buôn Tua Sah 86 EVN
2 TĐ Cửa Đạt 97 CTCPTĐ Cửa Đạt
3 TĐ Đồng Nai 3#1&2 180 EVN
4 TĐ Sông Côn 2 63 CTCPTĐ Sông Côn
5 TĐ Sê San 4#1 120 EVN
6 TĐ An Khê Kanak 173 EVN
7 TĐ nhỏ IPP 370 IPP
Công trình vào vận hành năm 2010 1986
1 TĐ Srêpok 3 220 EVN
2 TĐ Sê San 4#2&3 240 EVN
3 TĐ Sông Tranh 2 160 EVN
4 TĐ Na Le (/Bắc Hà) 90 LICOGI/IPP
5 TĐ Thác  Mơ mở rộng 75 EVN
6 TĐ Đồng Nai 4 340 EVN
7 TĐ Sơn La #1 400 EVN
8 TĐ Sekaman 3 (Lào) 248 CTCPTĐ Việt Lào/ BOT
9 TĐ nhỏ IPP 213 IPP
Công trình vào vận hành năm 2011 1801
1 TĐ Bản Chát #1,2 220 EVN
2 TĐ Sơn La #2,3 800 EVN
3 TĐ Nậm Chiến 1 196 TOT S.Đà/IPP
4 TĐ Đawk MI 4 210 IDCO/IPP
5 TĐ Đak Rinh 125 PV-Licogi/IPP
6 TĐ A Lưới 150 CTCPTĐ Miền Trung
7 TĐ nhỏ + NL tái tạo 100 IPP
Công trình vào vận hành năm 2012 2754
1 TĐ Huội Quảng #1,2 560 EVN
2 TĐ Sơn La # 4,5,6 1200 EVN
3 TĐ Sông Boung 4 156 EVN
4 TĐ Hua Na 180 CTCPTĐ Hủa Na/IPP
5 TĐ Trung Sơn 260 EVN (WB)
6 TĐ Đồng Nai 2 78 CTCPĐTXD Trung Nam
7 TĐ Sre Pok 4 70 CTCPĐTPT Điện Đại Hải
8 TĐ Nậm Mô (Lào) 100 S.Đà/IPP
9 TĐ nhỏ + NL tái tạo 150
Công trình vào vận hành năm 2013 1759
1 TĐ Thượng Kon Tun 220 Cty Cổ phần V.Sơn-S.Hinh
2 TĐ Đồng Nai 5 140 VINACOMIN/IPP
3 TĐ Sê Kaman 1 (Lào) 488 TCT S.Đà/IPP
4 TĐ Bảo Lạc 190 IPP
5 TĐ Vĩnh Sơn 2 110 CTCP VS-SH/IPP
6 TĐ Sông Boung 2 100 EVN
7 TĐ Nho Quế 3 110 CTCPPT Điện lưc VN/IPP
8 TĐ Hồi Xuân 96 CTCPPT Điện Miền Nam/IPP
9 TĐ nhỏ + NL tái tạo 305 IPP
Công trình vào vận hành năm 2014 1682
1 TĐ Lai Châu # 1,2 600 EVN
2 TĐ Hạ Se San 2 (Campuchia) 207 EVN
3 TĐ Sông Bung 5 85 IPP
4 TĐ Nho Quế 1,2 80 IPP
5 TĐ BắK Mi 1  210 IPP
6 TĐ nhỏ + NL tái tạo 500 IPP
Công trình vào vận hành năm 2015 1789
1 TĐ Lai Châu # 3,4 600 EVN
2 TĐ Hạ Serepok 2 (Campuchia) 222 EVN
3 TĐ nhỏ + NL tái tạo 200 IPP
4 TĐ Sê Kong 5 (Lào) 388
5 TĐ Nậm Kong 1 (Lào) 229
6 TĐ nhỏ, NL tái tạo 150
DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2016-2025 (PHƯƠNG ÁN CƠ SỞ)
STT Công trình vào vận hành năm 2016 767
1 TĐ Sê Kong 5 (Lào) 388
2 TĐ Nậm Kong 1 (Lào) 229
3 TĐ nhỏ, NL tái tạo 150
Công trình vận hành năm 2017 250
1 TĐ Hạ Sesan 3 (Campuchia) 0
2 TĐ nhỏ, NL tái tạo 250
Công trình vào vận hành năm 2018 12564
1 Công trình vận hành năm 2019 10982
2 TĐ tích năng miền Bắc #1,2 600
3 TĐ tích năng miền Nam # 1,2 600
4 TĐ Nam Theun 1 hoặc Nậm U (Lào) 382
Công trình vào vận hành năm 2020 1200
1 TĐ tích năng miền Bắc #3,4 600
2 TĐ tích năng mimieenfNam # 3,4 600
Công trình vào vận hành năm 2021 1500
1 TĐ Nậm Na 200
2 TĐ tích năng miền Bắc # 5,6 600
3 TĐ tích năng miền Nam # 5,6 600
4 TĐ nhỏ, NL tái tạo miền Bắc 100
Công trình vào vận hành năm 2022 1450
1 TĐ tích năng miền Bắc # 7,8 600
2 TĐ tích năng miền Nam # 7,8 600
3 TĐ nhỏ, NL tái tạo miền Bắc + Miền Trung 250
Công trình vào vận hành năm 2023 850
1 TĐ tích năng miền Nam #9,10 600
2 Các TĐ nhỏ, NL tái tạo 250
Công trình vào vận hành năm 2024 1200
1 TĐ tích năng miền Bắc # 9,10 600
2 TĐ tích năng miền Nam # 11,12 600
Công trình vào vận hành năm 2025 900
1 TĐ tích năng miền Bắc # 11,12 600
2 TĐ tích năng miền Nam # 13 300
News Focus

Disater risk reduction project in Quang Nam

The disappearance of flooding season Part 1

The disappearance of flooding season Part 2

The disappearance of flooding season Part 3

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Publication lookup
Website Links
Newsletter
 
Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, foamposites For Sale, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale,